menu_page
Stundas
 Atgriezāmies Liedaga ielā 5 un svinējām Liepājas dzimšanas dienu.
Devītklasniek un divpadsmitklasniek! Neatliec gatavošanas eksāmenam līdz pēdējai dienai. Trenējies ar uzdevumi.lv
No 4.februāra sākas reģistrācija 1.klasēs. Vairāk info.
Lepojamies ar jums! Esat mūsu zvaigznes.
     
 634 31 772    | 

Latvijas mēroga projektiIniciatīva “Latvijas skolas soma”

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. Iniciatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību. Vairāk par iniciatīvu.Sadraudzības pasākums “Domāsim “ārpus rāmjiem”

 23.04.2019.

Šodien, 23. aprīlī skolā notika sadraudzības pasākums “Domāsim “ārpus rāmjiem”, lai veiksmīgi stātos pretī izaicinājumiem”. Tas tika īstenots jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” ietvaros, kuru 2018. gada novembrī uzsāka Izglītības attīstības centrs sadarbībā ar British Council Latvia.

❗️❗️❗️Galvenie ieguvumi pēc KOPĀ pavadītās dienas:

✅ Jauni draugi no kā mācīties
✅ Jauna pieredze turpmākajam darbam
✅ Jaunas individuālās un kolektīvās atziņas visai dzīvei

Pasākuma organizēšanā un realizēšanā aktīvi iesaistījās Liepājas 7.vidusskola un Ventspils 4. vidusskola. Visas trīs skolu komandas dalījās pieredzē, prezentējot savu skolu iniciatīvu veiksmes stāstus. Apzinot vecās un jaunās vērtības, notika foto orientēšanās modernizētās 2. vidusskolas teritorijā. Veicot dažādus interaktīvus uzdevumus, jaunieši pierādīja, ka viņi prot strādāt komandā, lai plānotu pasākumus, kā arī uzņemties atbildību un atrasts risinājumus visneparastākajās situācijās, lai veiksmīgi sasniegtu izvirzītos mērķus.Skolā uzsāk realizēt Izglītības attīstības centra un British Council projektu “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”.

 31.01. - 2.02.2019.

No 31. janvāra līdz 2. februārim mūsu skolas komanda 8. b klases skolnieces Anastasija Lobza un Nikola Hvostova, vēstures skolotāja Jana Freimane un direktores vietniece izglītības jomā Baiba Bolšteina piedalījās  Izglītības attīstības centrs (IAC) un British Council jauniešu integrācijas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanas projekta “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” izglītojošā seminārā.

Projektā tika aicinātas iesaistīties skolas,  kas ieinteresētas pilnveidot savu spēju gan tiešajā mācību procesā, gan audzināšanas darbā, ārpusstundu un kopienas ietvaros sekmēt jēgpilnu jauniešu līdzdalību kā pamatu saliedētai sabiedrībai, īpašu uzmanību veltot plaisas mazināšanai starp skolām, kas īsteno dažādas, tai skaitā mazākumtautību izglītības programmas.

Projekta mērķis ir sniegt jauniešiem un pedagogiem no dažādām Latvijas skolām daudzveidīgas iespējas iesaistīties interaktīvās, jēgpilnās darbībās kopā ar vienaudžiem un kolēģiem no citām skolām, papildināt zināšanas un izpratni par Latviju Eiropas un globālo vērtību kontekstā, spēcināt piederības sajūtu un izprast izvēļu un iespēju dažādību, tā spēcinot pamatus katra personīgajai nākotnei.

Skolas komanda trijās semināra dienās pilnveidoja kritiskās domāšanas, medijpratības, kultūras izpratnes un izpausmes kompetences, dizaina domāšanas, debašu, viedokļu apmaiņas, sadarbības un citas prasmes, kas nepieciešams sociālās saskaņas vairošanai tiesiskā un demokrātiskā valstī, tai skaitā klases, skolas, kopienas līmenī.

Turpmākajās projekta norisēs gan skolas komanda, gan iesaistītie kopienas locekļi sadarbosies, pilnveidojot savas zināšanas, prasmes un attieksmes pilsoniskajā līdzdalībā. Projektā kopā iesaistītas 15 skolu komandas no visas Latvijas un 16 IAC partneri - skolotāji.

Izglītības un Attīstības centra pateicība par dalību projektā.Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Liepājas pašvaldība, 28.08.2017. noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Sākot ar 2017./2018.mācību gadu Liepājas A.Puškina 2.vidusskola iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienests īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001" Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  - “PuMPuRS”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.  Projekta ietvaros tiek veikti daudzveidīgi atbalsta pasākumi, kas vērsti uz skolēnu agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem, kas palīdz bērniem veiksmīgi socializēties un izglītoties.
Projekta mērķgrupa: skolēni no 5. līdz 9.klasei.

Projekta īstenošanas laiks: 16.03.2017.–31.12.2022.
Projekta īstenošanas pamats: Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi
Kontaktinformācija novadā: Inta Budriķe: inta.budrike@liepaja.edu.lv, 29123060, 63489142
Plašāka informācija par projektu:
https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/
www.pumpurs.lv
https://www.facebook.com/pumpurs.lv/

Skolotājas Maijas Bergmanes atziņas par projektu “PuMPuRS”

Individuāli pasākumi skolēnu mācīšanās motivācijas celšanā un sekmju līmeņa paaugstināšanā

Paldies visiem par ražīgu domu un pieredzes apmaiņu piektdienas (29.03.2019.g.) PuMPuRS konferencē Kuldīgā! Konferences fotoreportāža pieejama pēc šīs saites. 
Konferences dalībniece, Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas direktores vietniece un projekta PuMPuRS koordinatore Natālija ZavaruhinaProjekts "Radošu aktivitāšu organizēšana sociālā atstumtības riska mazināšanai"

Liepājas A. Puškina 2. vidusskola no 2012.gadā janvāra ir sadarbības partneris projektā "Radošu aktivitāšu organizēšana sociālā atstumtības riska mazināšanai". Lasīt vairāk.

„Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā”
Projekts “Skolas kā satelīti attīstības izglītībā”

 

Starptautiskā mēroga projektiErasmus+ projekts Atbalsts Atbalstam!

2019. gada 17.-21. jūnijā Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Natalija Zavaruhina un Inga Dukule ieguva vērtīgu pieredzi darba ēnošanas vizītē Maltā, apmeklējot organizāciju “Hand in Hand Malta”.

Skola izsaka lielu pateicību “Hand in Hand Malta” izcilai skolotājai un mentorei Ms. Eleanor Demanuele. Tā bija lieliska iespēja piedalīties stundās, kur mācās bērni ar uzvedības grūtībām. Darba ēnošanas vizīti organizēja uzņemošais partneris Maltā Paragon Europe. Šī viennozīmīgi ir ikdienas darbam nozīmīga pieredze un bija visu pūļu vērta.

Vairāk informācijas par projektu:

  • Erasmus+ projekta nosaukums: Support for Support!

  • Erasmus+ projekta nr.: 2018-1-LV01-KA101-046775 

  • Finansējuma saņēmējs: Liepājas A.Puškina 2. vidusskola

  • Projekta partneru organizācijas: Paragon Europe ( Malta), E-project consult (Italy, Sicily) un I-DEC Training Centre (Greece). 

  • Projekta ilgums: 01.07.2018. – 30.04.2020. 

  • Projekta mēŗķis: Key Action 1 Erasmus programma – skolotāju mobilitāte izglītības un apmācības mērķiem, skolas starptautisko sadarbību attīstība.

  • Projekta finansējums: maksimāli atvēlētais projekta finansējums ir 11 708,00 EUR (Eiropas komisijas finansējums)

  • Mērķauditorija: Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas personāls

Galvenās projekta aktivitātes. 4 skolas pārstāvji (atbalsta komandas dalībnieki un personāls, kas aktīvi iesaistās atbalsta pasākumu nodrošināšanā, metodoloģisko un izglītības programmu attīstībā, skolēnu izglītošanā un komunikācijā ar viņu vecākiem) uzlabo savu profesionālo kompetenci, mācību kursos apgūstot metodoloģiskās pieejas darbā ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības grūtības. Dalībniekiem ir iespēja piedalīties Erasmus+ programmā, lai gūtu personīgu pieredzi par mācību mobilitātes iespējām un ceļošanu ārvalstīs. 

Rezultātā projekta dalībnieki uzlabo profesionālo kompetenci un svešvalodas prasmes, kā arī palielina skolas konkurētspēju, pievilcīgumu un starptautisko dimensiju, iegūstot pieredzi Itālijā un Grieķijā.  Pēc projekta īstenošanas, veidosies ilgtermiņa sadarbība starp iesaistītajām organizācijām, kas ļaus kopīgi veidot un attīstīt citus projektus un aktivitātes. 

Šī ir ne tikai jauna pieredze un pašpilnveidošanās process, bet arī iespēja klātienē prezentēt savu valsti un skolu ārzemju kolēģiem. Turklāt tā ir iespēja palielināt Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas publicitāti reģionālā, nacionālā un Eiropas līmenī. Informācija par projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem tiks publicēta visu iesaistīto organizāciju mājas lapās un/vai sociālajos tīklos.Erasmus+ projekts Atbalsts Atbalstam!

Erasmus+ projekta nosaukums angļu valodā: Support for Support!
Erasmus+ projekta Nr.
 2018-1-LV01-KA101-046775  
Projekta īstenotājs: Liepājas A.Puškina 2.vidusskola
Projekta partnerorganizācijas: Paragon Europe ( Malta), E-project consult (Itālija, Sicīlija) un I-DEC Training Centre apmācības centrs (Grieķija, Pireja).
Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2018. – 30.04.2020. (22 mēneši)
Projekta mērķis: Projekts tiek īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) ietvaros Programmas valstīs, ar galveno mērķi veicināt un attīstīt skolas personāla apmācību un starptautisko pieredzi, kā arī pilnveidot skolas starptautisko sadarbību.
Projekta plānotais finansējums: Maksimālais piešķirtais projekta finansējums ir 11 708,00 EUR (Eiropas Komisijas finansējums).
Mērķa auditorija: Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas darbinieki.


Projekta galvenās aktivitātes. 4 skolas pārstāvji (skolas Atbalsta komandas locekļi un līdz šim aktīvi iesaistītais atbalsta pasākumos iesaistītais personāls, kas piedalās skolēnu audzināšanā, metodikas un programmu izstrādē, kā arī skolēnu un vecāku informēšanā)pilnveidos profesionālo kompetenci izejot apmācību par metodiskās zināšanas darbu ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības grūtības, kā arī iegūs iespēju personīgi piedalīties Erasmus+ programmas projektā un iegūt personīgo pieredzi par mobilitāti. Rezultātā pilnveidojot gan profesionālo, gan svešvalodas komunikācijas kompetenci, un stiprinās institūcijas internacionalizācijas pakāpi Itālijā un Grieķijā. 2 skolas pārstāvji iegūs iespēju vērot darbu Maltas izglītības iestādes ( skolas) un palīdzības centros.
Īstenojot projektu organizācijām veidosies sadarbība, kas var nodrošināt sadarbību arī citos projektos un pasākumos. Šīs ir ne tikai jaunas zināšanas un sevis pilnveides iespējas, bet arī savas valsts un Skolas prezentācija ārpus savas valsts robežām. Informācija par projekta aktivitātēm un rezultātiem būs publicēta visu iesaistīto projekta organizāciju interneta sociālajos tīklos un/vai mājas lapās. 


Pedagogu apmaiņas vizīte uz Grieķiju

Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas direktores vietnieces audzināšanas jautajumos Natālijas Bagirovas un sociālā pedagoga Annas Ušeņinas atskaite par piedalīšanos Erasmus+ projektā.

Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas direktores vietnieces audzināšanas jautajumos Natālijas Bagirovas un sociālā pedagoga Annas Ušeņinas atskaite par piedalīšanos Erasmus+ projektā.

Tēma: Iekļaujoša izglītība: darbs ar klases daudzveidību un priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu (“Inclusive education: Tackling with classroom diversity and early school leaving”).

Vieta: Grieķija, Piareija
Laiks: 19.11.2018.-23.11.2018.
Mērķis: jaunu stratēģiju un informāciju ieguve par šķēršļiem izglītībā, to atklāšanu un mazināšanu, izglītojamo atbalstīšanu mācību procesā. Iekļaujoša izglītība kā izaicinājums vispārizglītojošām skolām.

Runā par:
Kādas izplātītākas mācīšanas problēmas skolā.
Mācīšanās traucējumi
Atbalstoša un produktīva ir individuālā pieeja skolēniem ar mācīšanas traucējumiem.
Individuālais mācību plāns. Citu valstu pieredze.
Mācīšanas stratēģijas.
Skolas un ģimenes sadarbība veiksmīgas mācīšanas procesa organizēšanā.
Svarīgi atcerēties, ka arī izglītojamiem ir savi uzskati par pedagogiem.
Iemesli priekšlaicīgai mācību pamešanai.

Secinājumi:
Skolēns ir indivīds, kuram nepieciešams atbalsts.
Liepājas A.Puskina 2.vidusskola realizē individuālus plānus un veido profesionālu atbalsta sistēmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.
Dānijas pieredze individuālu plānu izveidē ir produktīva, ja ir pietiekams Valsts un pašvaldības atbalsts. Starptautiskais Nordplus projekts, skolēnu apmaiņas vizīte

Turpinot iepriekšēja projekta sadarbību (26.-31.maijs 2018.) un jauniešu apmaiņu Dānijā un Liepājā (sociālā tīkla grupa), arī šogad veiksmīgi noritēja jauniešu apmaiņas Nordplus Junior projekts "Young people are the future" (Jauni cilvēki ir nākotne), kura ietvaros piedalījās mūsu skolas 8. klašu 23 skolēni un 4 pedagogi. Skolas delegācija bija divās grupās: Lietuvā (viesu nams "Sodyba Strykis") un Latvijā (atpūtas komplekss "Draudzība") kopā ar 8.klašu jauniešiem no Zviedrijas, Dānijas un Lietuvas. Skolēni piedalījās 3 veida meistarklašu darbnīcās (teātra maksla, deja un liriskā/bitboksa), kuri virzās ap galveno tēmu- "Klimata izmaiņas". Skolēni izprata klimata izmaiņas ne tikai zīmējot plakātus un veidojot prezentācijas ar kilmāta saistītām problēmām un to risinājumiem vai gatavojot uzvedumus, bet arī sajutot laika apstākļus uz sevis un salīdzinot bildes ar vietām, kurus viņi apmeklēja. Divu dienu laikā laika apstākļi nomainījas tik strauji, ka bildēs redzāmie vikinga kuģa konturi Dreverna ciematā, Lietuvā, pie kurā bildējās skolēni, bija vienīgais kas palika skaidri redzams.

Bija arī gaišāki mirkļi, kad skolēni, miksētā valstu grupā, veidoja izrādi savas meistarklases ietvaros un rādīja tās skolās vai jauniešu mājās. Varat iedomāties, ka tas nav viegli, jo starptautiskā projekta sarunvaloda ir angļu. Pacienāties ar nacionālo virtuves gārdumiem un parādīt prezentāciju vai nodzeidāt dziesmu, kura pārstav savu valsts, varēja starpkultūru vakarā. Projekta noslēgumā visiem dalībniekiem iesnedza projekta sertifikātus. Projekts ilga tikai vienu nedēļu no 22.-27.septembrim un, neskatoties uz sliktiem laika apstākļiem, jaunu iespaidu un kontaktu bija tik daudz, ka tos vēl nāksies apjēgt un izprast ilgu laiku. Projekta beigās dažiem bija grūti šķirties ar jauniegūtajiem draugiem. Labi, ka ir tehnoloģijas, kuras ļauj saglabāt kontakta dzirksteli līdz nākošam projektam. Projekta mirkļi sociālā tīkla grupā | Projekta mājas lapa.

Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas darbība projektu realizēšanā 2017./2018.m.g.

Projektu arhīvs:

2017./2018. | 2016./2017. | 2015./2016. | 2014./2015. | 2013./2014. | 2012./2013. | 2011./2012. | 2010./2011. | 2009./2010.

footer

Aktuālas saites

  e-klase   uzdevumi  facebook  Youtube  foto

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola

Liedaga iela 5, Liepāja,

Latvija, LV-3401

Par skolu

634 31 772

2vsk@liepaja.edu.lv

Kontakti

Saziņas forma