menu_page
Stundas
 Atgriezāmies Liedaga ielā 5 un svinējām Liepājas dzimšanas dienu.
Devītklasniek un divpadsmitklasniek! Neatliec gatavošanas eksāmenam līdz pēdējai dienai. Trenējies ar uzdevumi.lv
No 4.februāra sākas reģistrācija 1.klasēs. Vairāk info.
Lepojamies ar jums! Esat mūsu zvaigznes.
     
 634 31 772    | 

Par skolu


Vispārīga informācija


Mūsu skola vienmēr cenšas būt starp priekšgalā soļojošiem.

Vispārīgs apraksts

Skola atrodas pie Baltijas jūras, blakus parka zonai Liedaga ielā 5, Liepāja, Latvijā. Blakus ir dzīvojamās mājas, autostāvvieta un supermārkets. Skolā ir mūsdienīgi aprīkota ēdnīcā, ir garderobes, sporta zāle, bibliotēka, aktu zāle, skolotāju istaba un 43 mācību klašu telpas. Katrā mācību klasē ir dators, projektors, televizors vai interaktīvā tāfele un visos kabinetos ir interneta pieslēgums ar bezvada interneta piekļuvi bez ierobežojuma.


Filozofija, Vīzija un Misija

- Filozofija - Mūžizglītība – sakārtots prasmju, zināšanu un attieksmju kopums.
- Vīzija - Skolas optimizācijas (pilnveidošanas) stratēģijas galvenais uzdevums ir tādas izglītošanās (mācīšanās un personības pilnveidošana) sekmēšana, kura nodrošina izglītojamo izaugsmi,
skolas attīstības plāna noteikto prioritāšu īstenošanu, atbilstoši skolas misijā definētajam mērķim.
- Misija - Īstenot Latvijas Republikas humānās pedagoģijas koncepciju, sekmēt personības attīstību un pilnvērtīgu pašrealizēšanos dzīvē un sabiedrībā, kurā cilvēks, tā pieredze un mūžizglītība ir vērtība, kas pilnveido un nodod nākošajai paaudzei vienotas pasaules pieredzi un pamatvērtības.


Aktīvi darbojas:


Skolēnu pašpārvalde


Skolas padome


Atbalsta komanda


Prezentācija par skolu
Īsfilma "Alfabets" par skolu
Dažādi ziņu bloki par skolu

Masu mediji par skolu

Statistiskie rādītāji

Skolā ir pieejams bezmaksas Wi-fi. Parole: liep2vsk


2013. gada virtuāla 360° tūre
 


Skolas teritorija notiek video uzņemšana 


Maršruti līdz skolai

Skola ir Liepājas pilsētas izglītība pārvaldes padotībā. 


Skolai ir arī atbalsta biedrība


Skolas vēsture


Skolas vēstures hronoloģiskais attēlojums
Liepājas A. Puškina 2.vidusskola dibināta 1945.gada 28.maijā. 1945./1946.m.g. uzsāk citās telpās - Republikas iela 12, 1946./47.m.g. tiek nodotas papildtelpas Toma ielā 19. Tā kā skolēnu izvietojums divās atsevišķās telpās ar laiku apgrūtina mācību procesu, 1947.g. 12.decembrī pieņem lēmumu ar 1.decembri reorganizēt krievu vidusskolu: Toma ielā 19 izvietojot vidusskolu, bet Republikas 12 – septiņgadīgo skolu.

 

Faktiski tas notiek tikai nākamajā gadā, kad Tautas izglītības nodaļas statistiskajos pārskatos uz 1948./1949. m.g. sākumu parādās jau divas skolas. Viena no tām Liepājas 2. (krievu) vidusskola Miķeļa Būkas (Toma) ielā 19.

1949.gadā skolai piešķirts A.Puškina vārds, par godu A.Puškina 150 dz.d. Saskaņā ar Liepājas pilsētas izpildkomitejas 06.05.1949. lēmumu Nr.245 2.vidusskola 1949./1950.m.g. uzsāk jaunās telpās Alejas ielā 16. 1976./1977.m.g. skola uzsāk darbu jaunuzceltās ēkas telpās Siguldas 6/ Klaipēdas 64 (Liedaga 5).

Nosaukumi mainījušies 4 reizes: Liepājas pilsētas krievu vidusskola, Liepājas pilsētas 2.vidusskola, Liepājas A.S.Puškina 2.vidusskola, Liepājas A.Puškina 2.vidusskola


1945./1946.m.g. skolā reģistrēti 668 skolēni 10 klasēs. 1946./1947.m.g. skolā jau bija 1969 skolēni! No 1946.g. līdz 2013.g. 2.vidusskolu pabeidza 5285 absolventi!
Skolu direktori

Skolas direktori:
1945.-1946.g. I.Tamkovičs
1946.-1949.g. F.Šešunovs
1949.-1960.g. V.Kondakovs 
1960.-1990.g. V.Loskutovs
1990.-2000.g. L.Ūdriņa
No 2000.g. E.Plamše


 

Mūsu lieldrauga Kirova Lipmana AS „Grindeks” un AS „Grindeks” fonda „Zinātnes un izglītības attīstībai” ieguldījums

Latvijā augstu tiek vērtēta Kirova Lipmana kunga, AS „Grindeks” un fonda ieguldījums Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanā. Liepājā, Liedaga ielā 5 pie Baltijas jūras ar viņu nesavtīgo un sirsnīgo palīdzību ir radīta vieta, kurā visi jūtas komfortabli. No sirds uz sirdi, no paaudzes uz paaudzēm skolas attīstības lappusēs tiks saglabāts mūsu lieldrauga Kirova Lipmana, AS „Grindeks” un AS „Grindeks” fonda „Zinātnes un izglītības attīstībai” vārds un ieguldījums. Mēs esam laimīgi, ka Jūs palīdzat rakstīt skolas vēsturi.
Par 2012., 2013.gada projektiem:
- Projekts „10 gadi kopā ar K. Lipmanu un A/S „Grindeks”. Izpildīts.
- Projekts „Labie darbi”. - Iegādāti aktu zāles krēsli. Izpildīts.
- Aktu zāles multimediju aprīkojums. Aktu zāles un telpu labiekārtošana. Izpildīts.

 

 Liepājas pilsētas Domes un Izglītības pārvaldes ierakstītā vēstures lappuse

Šajā skolas vēstures lappusē katru gadu tiek ierakstīti jauni sasniegumi skolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanā. Papildināti mācību līdzekļi. akcentējot dabaszinību priekšmetus. Pabeigta dabaszinātņu kabinetu renovācija un aprīkošana. Modernizēti bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas kabineti. Labiekārtota sporta zāle. Veikta Skolas pilnīga renovācija. Siltināšana (sienas, jumts, pamati), nomainīti logi. Renovēts ēdināšanas bloks. Daļēji iekārtota jauna ventilācijas sistēma. Uzstādītas saules baterijas. Ieviestas jaunās tehnoloģijas. Mācību procesā pedagogi pielieto mūsdienīgu aprīkojumu. Laboratorijas un pētniecisko darbu aprīkojums dabaszinātņu un matemātikas kabinetos ir mūsdienīgs. Labiekārtoti informātikas kabineti.

65. gadadiena

Liepājas A.Puskina 2. vidusskola plaši un vērienīgi atzīmēja 65. gadadienu. Visos gadadienas cikla pasākumos piedalījās vairāk nekā 2500 dalībnieku, t.sk., pedagogi, tehniskais personāls, skolēni, vecāki, absolventi, viesi no ārzemēm un Latvijas, Liepājas, sadarbības partneri, sabiedrības pārstāvji. Visi iegūtie materiāli izvietoti skolas muzejā. Jubilejas stends katru dienu pulcina interesentus. Tiek aplūkotas fotogrāfijas mājas lapā. Sagatavotās piemiņas lietas ir mīļas katram dalībniekam. Mēs lepojamies ar paveikto un esam gatavi 70. gadadienai.


Skolas muzejs

Par muzeju. Skolas muzejs atklāts 2010. gadā ar skolas absolventa un lieldrauga Kirova Lipmana atbalstu. Taču materiālus sāka apkopot daudz agrāk. Pateicoties visu paaudžu skolotāju,vecāku un absolventu sadarbibai un atsaucibai, muzeja iekārtošana, eksponātu savākšana noritēja organizēti un plānveidīgi.

Muzeja krājumi palīdzēja sagatavot un izdot divas grāmatas par skolas vēsturi un skolas absolventiem pasaules ceļos.
Grāmatu izdošanu finansēja K.Lipmans.

Muzeja mērķis

Muzeja pamatuzdevumi

Muzeja notiek

• atspoguļot skolas attīstības vēsturi, skolas atmosfēru un tradīcijas,izaugsmi un sasniegumus,
• popularizēt skolu ģimenēs, pilsētā un pasaulē.
• iepazīt skolas vēsturi padziļināti iepazīt pilsētas un valsts vēsturi, ievērojamus cilvēkius, kuri absolvējuši mācību iestādi.

• faktu materiālu, lietišķo priekšmetu un dokumentu par skolu vēsturi un par skolas absolventiem vākšana
• krājumu bagātināšana

• regulāra muzeja pilnveidošana • eksponātu papildināšana • ekskursijas • ģeogrāfijas, vēstures, ekonomikas un citas stundas • konkursi • tikšanās ar bijušiem skolotājiem, ar absolventiem • dažāda veida izstādes • organizēts pētnieciskais darbs • sadarbībā ar sabiedrību tiek veikts darbs tradīciju saglabāšanā, identitātes uzturēšanāPrezentācija par muzejuSkolas vēsturiskas bildes


Video "Atveram durvis skolas muzejā"Muzeja fotogrāfijas

| Skolas muzeja foto albums | Foto arhīvs 2009. g. | Foto arhīvs 2008. g. | Foto arhīvs 2007. g. | Pedagogi-veterāni | Skolas absolventi |


Grāmatas par skolu

Liepājas A.Puškina 2.vidussskolai.

Šķirojam skolas vēstures lapaspuses caur jubilejas grāmatām. Veltīta skolas 65.jubilejai, 2010.gadā ar Kirova Lipmana atbalstu tika izdota pirmā grāmata par skolu - "Liepājas A.Puškina 2.vidussskolai". Tā apkopoja periodu no 1945 līdz 2010.gadam. Piekļuve e-grāmatai.
Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas dinastijas pasaules ceļos

Sagaidot skolas 70.jubileju, 2012.gadā tiek izdota otrā grāmata par skolu -"Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas dinastijas pasaules ceļos". Piekļuve e-grāmatai.
Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas absolventi profesiju pasaulē

70.skolas jubilejā 13.novembrī 2015.gadā tika prezentēts 2012.gada iesāktas grāmatas "Dinastijas pasaules ceļos" turpinājums ar nosaukumu
"Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas absolventi profesiju pasaulē". Ar drukātiem skolas grāmatas eksemplāriem var iepazīties arī skolas bibliotēkā. Patīkamu lasīšanu. Piekļuve grāmatai.


Skolas modernizācija 2017.-2019.gados


Normatīvie dokumenti modernizācijas laikā

Liepājas A. Puškina 2.vidusskolas darbības kārtība modernizācijas laikā
“Par SIA”Bāriņu iela” sporta zāles un ģērbtuvju izmantošanu, drošības nodrošināšanu un rīcību pēc nodarbībām


Iepazīšanas ar modernizācijas gaitu

6. augusts. 2018. Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā iepazīties ar skolas modernizācijas gaitu bija ieradies Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētāja vietnieks A.Deksnis. Viņš būvobjektu apskatīja kopā ar SIA "UPTK" vadītāju Zigurdu Kirhneru, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes projektu vadītāju Agiju Kaunesi, būvdarbu vadītāju Mārci Štēbeli. Piedalījās arī skolas pārstāvji. Tikšanās bija konstruktīva un lietišķa.

 


Video par modernizācijas gaitu

 


Gatavošanas padomes sēdei

Mūsu vecāki ir ļoti zinātkāri un atbalstoši, un saprotoši, un gudri. Skolas padome un tās priekšsēdētaja F.Abbasova  ir plānojusi sēdi, praktiski  iepazīstoties ar modernizācijas gaitu un pārrunājot konkrētos ieguvumus modernizācijas procesā. Tā būs 2018. gada 10.aprīlī.
Notiks objekta apskate un saruna ar projekta virzītājiem un realizētājiem par konkrētiem ieguvumiem modernizācijā. Vecāki grib izzināt jau konkrēti par telpu un mācību vides labiekārtošanu, pilnveidoto aprīkojumu, par to, kādi būs modernie mācību līdzekļi. Interesanti būs uzzināt par  telpu uzlabošanu tā, lai tajās var darboties gan ar interaktīviem mācību līdzekļiem, gan ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām. Jūs interesējošos jautājumus var nosūtīt uz e-pastu: 2vsk@liepaja.edu.lv.


Skolas modernizācija

Modernizācijas fotoalbūms , skolas fiziskā vide un resursi 2018. gada aprīlī, Liedaga 5 un Dunikas iela 9/11

Sakarā ar sporta laukuma teritorijas atjaunošanas vīzijām, 2016.gada 26.maijā notika tikšanās ar Liepājas pilsētas vietnieku izglītības, kultūras un sporta jautājumos Vilņa Vitkovska kungu un Liepājas pilsētas sporta pārvaldes vadītāju Artisu Lagzdiņu.

Aktuālu ideju un jautājumu apspriedē piedalījās skolas administrācija, sporta skolotāji, skolas vecāku padome un skolas interesenti.

Savā prezentācijā Artis Lagzdiņš nodemonstrēja pirmās sporta kompleksu skices. Pagaidām projekts ir veidošanas stadijā, un redzējums vēl tiks papildināts, bet tagad to piedāvājam izskatīt arī plašākai publikai.

Viss virzās un attīstās.

No 2018. gada tiek realizēts izglītības iestāžu modernizācijas projekts SAM 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”. Skola būs vēl mūsdienīgāka. Plānots veikt telpu pārplānošanu un atjaunošanu, zāles pārbūvi par multifunkcionālu mācību auditoriju, izveidojot 4 jaunus dabaszinību kabinetus 7.- 9.klasēm. Tiks sakārtota sporta zāle un sanitārie mezgli, izveidots zinātnes centrs skolas cokolstāvā, ēku pielāgos vides pieejamības prasībām, iegādāsies mēbeles un IKT.

2018. gadā konkursā par Liepājas tenisa manēžas projektēšanu un būvniecību uzvarējusi AS "UPB", kas šos darbus piedāvā veikt par 7,5 miljoniem eiro. 21. februārī, Liepājas pašvaldības izpilddirektors Ronalds Fricbergs un AS “UPB” valdes locekle Nora Kalna parakstīja līgumu par tenisa halles būvniecību Liepājā, Liedaga ielā 5, Būs trīs kārtas. Skolas teritorija tiks labiuekārtota. Paredzēts arī sporta laukums. Cerams, ka ieguvumi iepriecinās skolas kolektīvu.


 

Modernizācijas sākums un turpinājums

Tiek uzsākta Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas modernizācija. Sākot no 29.janvāra ieeja skolā tikai no Dienvidrietumu mikrorajona puses (ieeja B). Autotransports var piebraukt tikai līdz A ieejai Liedaga ielā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! Skola viesojās pilsētas domes deputāts V.Agešins.Viņš iepazinās ar modernizācijas gaitu.

 Esošo skolas stāvokli var apskatīt 2013.gada uzņemtā 3D galerijāPlānota skolas modernizācija 2015.-2020.gadamProjektu nedēļas ietvaros klases apkopo modernizācijas projekta "pirms" un "pēc" stāvokli.

 


 

Sporta laukuma teritorijas atjaunošana

 

Tikšanās reizē  ar Liepājas sporta pārvaldes vadītāju Elanu Strazdiņu tiks pārrunāti sporta zāles labiekārtošanas jautājumi. E.Strazdiņš skolas vadību, sporta skolotājus un sporta darba entuziastus iepazīstinās ar paredzētajiem darbiem Liepājas tenisa manēžas  būvniecībā un tās ietvaros paredzētā sporta laukuma veidošanu, kur  darbus paredzēts uzsākt jau šogad.

Sakarā ar sporta laukuma teritorijas atjaunošanas vīzijām, 2016.gada 26.maijā notika tikšanās ar Liepājas pilsētas vietnieku izglītības, kultūras un sporta jautājumos Vilņa Vitkovska kungu un Liepājas pilsētas sporta pārvaldes vadītāju Artisu Lagzdiņu.
Aktuālu ideju un jautājumu apspriedē piedalījās skolas administrācija, sporta skolotāji, skolas vecāku padome un skolas interesenti.
Savā prezentācijā Artis Lagzdiņš nodemonstrēja pirmās sporta kompleksu skices. Pagaidām projekts ir veidošanas stadijā, un redzējums vēl tiks papildināts, bet tagad to piedāvājam izskatīt arī plašākai publikai.

 

 Tenisa manēža būvēšana

Tenisa manēžu būvēs par 7,5 miljoniem eiro Liedaga ielā 5

Parakstīts līgums par tenisa halles būvniecību

Konkursā par Liepājas tenisa manēžas projektēšanu un būvniecību uzvarējusi AS "UPB", kas šos darbus piedāvā veikt par 7,5 miljoniem eiro,
ziņu aģentūra uzzināja pašvaldībā.

Slēgtajā konkursā līguma slēgšanas tiesības piešķirtas UPB, kura piedāvātā līgumcena ir 7 513 290 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Konkursā tika vērtēts arī SIA "Monum" piedāvājums par 8 319 000 eiro un pilnsabiedrības "RERE Būve 1" piedāvājums par 8 709 741 eiro.
Līgums ar konkursa uzvarētāju pagaidām vēl nav noslēgts.

Konkursa uzvarētājam būs jāveic būvprojekta izstrāde, pamatojoties uz SIA "Nams" izstrādāto būvprojektu minimālajā sastāvā, kā arī jāveic būvdarbi un autoruzraudzība. Šiem darbiem būs atvēlēts pusotrs gads.

Manēžu paredzēts uzbūvēt Liepājā, Liedaga ielā 5. Tenisa korti būs piemēroti starptautisku turnīru rīkošanai. Tenisa laukumus plānots atdalīt ar norobežojošu transformējamu risinājumu.

Projektā paredzēta manēža ar pieciem slēgtajiem tenisa kortiem. Projektētājam jāpiedāvā risinājums skatītāju tribīņu izvietošanai un jāparedz tenisa laukumu atdalīšana ar norobežojošu transformējamu risinājumu. Būvprojektā nepieciešams paredzēt arī administratīvo korpusu ar diviem vai trīs stāviem. Pirmajā stāvā jāparedz halles administratora, apsarga un divu recepcijas darbinieku vietas. Tāpat tur plānota vieta sporta preču veikalam un vieta tenisa rakešu stīgotajam, divas bērnu ģērbtuves, viena vīriešu un viena sieviešu ģērbtuve, kā arī tualete un sauna, treneru ģērbtuves ar dušu, atsevišķi sanitārie mezgli, iesildīšanās un fiziskās sagatavotības zona 20 līdz 40 cilvēkiem, sporta inventāra novietne un tehniskā personāla telpas.

Otrajā stāvā jāplāno 200 kvadrātmetrus plaša trenažieru zāle, divas trenažieru zāles ģērbtuves ar dušu un saunu, divas tenisa komandu ģērbtuves ar dušām, tualetēm un apvienotu atpūtas zonu, tenisa sporta skolas direktoru un mācību daļas kabinetus, halles administrācijas kabinetu, tiesnešu darba telpu ar skatu uz kortiem, spēlētāju atpūtas zonu ar skatu uz kortiem, konferenču zāli un 20 – 30 kvadrātmetrus plašu tenisa kluba telpu.

Plānots izbūvēt arī trīs vai četrus āra tenisa kortus un sešus pludmales volejbola laukumus.


21.gadsimta sākumā notika skolas siltināšana un logu maiņa
Īsfilmas par skolu

Viena diena no skolas dzīvesLTV7 un mēsVēstures lapaspuses

 AlfabetsAssociācijas...
Skolas jubilejas

Skolas 55., 60., 65., 70. gadadiena

Liepājas A.Puskina 2. vidusskola plaši un vērienīgi atzīmēja visas skolas gadadienas. Visos gadadienas cikla pasākumos piedalījās vairāk nekā 2500 dalībnieku, t.sk., pedagogi, tehniskais personāls, skolēni, vecāki, absolventi, viesi no ārzemēm un Latvijas, Liepājas, sadarbības partneri, sabiedrības pārstāvji. Visi iegūtie materiāli izvietoti skolas muzejā. Jubilejas stendi katru dienu pulcina interesentus. Tiek aplūkotas fotogrāfijas mājas lapā. Sagatavotās piemiņas lietas ir mīļas katram dalībniekam. Mēs lepojamies ar paveikto un esam gatavi 75. gadadienai.

Ir sagatavotas trīs grāmatas:

- “Liepājas A.Puškina 2. vidusskola”,

- “Dinastijas pasaules ceļos”,

- "Absolventi profesiju pasaulē” par vēsturi.

2011./2012. mācību gadā tika turpināta skolas vēstures izpēte ”Skolas ēkai Liedaga 5-35”.

Kolektīvs, apkopojot vēstures materiālus veidoja inovatīvus un saistošus pasākumus, veicinot patriotisko audzināšanu un starppaaudžu sadarbību, labdarību. 2012. gada 2. septembrī aicinājām visus uz grāmatas ”Dinastijas pasaules ceļos” atvēršanas svētkiem. Sakām sirsnīgu paldies grāmatas finansētājam, mūsu lieldraugam K.Lipmana kungam un sastādītājai Annai Protčenko kundzei. Visu grāmatu atvēršana bija izcikls notikums pilsētas dzīvē.Skolas 70.jubileja "Būsim kopā vienoti"

Laikā periodā no 65.gadadienas par īpašu uzskatām izveidoto skolas muzeju, izdotās grāmatas “A. Puškina 2. vidusskolai - 65”,  “Skolas absolventi pasaules ceļos”, kā arī skolēnu un pedagogu sasniegumus mācību un audzināšanas darbā. Šai svētku reizei veltīti būs absolventu veiksmes stāsti par savām profesijām. Lasot grāmatu, esiet pozitīvi noskaņoti un labvēlīgi. To nav veidojuši profesionāli literāti, bet Skolas absolventi. Izturieties ar sapratni, ja grāmatā “Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas absolventi profesiju pasaulē” nav datu par visu absolventu tālāko dzīves ceļu. Turpināsim iesākto. Līdz Skolas 75. gadadienai papildināsim informāciju un datu bāzi. 

Gatavojoties skolas jubilejai, ir bijuši dažādi interesanti, atraktīvi un vēsturiski nozīmīgi pasākumi. Arī tas, ka pie Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas ēkas Liedaga ielā 5 izvietotā plāksnīte stāsta, ka šeit par direktoru un pedagogu no 1960.-1990. gadam ir strādājis izcila, visu mīlēta personība Vladimirs Loskutovs. Mūsu spēks, panākumi un sasniegumi ir izteikti svētku devīzē 

”Būsim kopā vienoti”.

Izskan pateicība visiem, kuri sevi ir saistījuši ar Liepājas A. Puškina 2. vidusskolu no 1945. gada maija līdz šim brīdim.  Ar cieņu un mīlestību kolektīva vārdā direktore Edīte Plamše.

 Skolas 65.jubileja "Skolas dinastijas pasaules ceļos"

 

Liepājas A.Puskina 2. vidusskola plaši un vērienīgi atzīmēja 65. gadadienu. Visos gadadienas cikla pasākumos piedalījās vairāk nekā 2500 dalībnieku, t.sk., pedagogi, tehniskais personāls, skolēni, vecāki, absolventi, viesi no ārzemēm un Latvijas, Liepājas, sadarbības partneri, sabiedrības pārstāvji. Visi iegūtie materiāli izvietoti skolas muzejā. Jubilejas stends katru dienu pulcina interesentus. Tiek aplūkotas fotogrāfijas mājas lapā. Sagatavotās piemiņas lietas ir mīļas katram dalībniekam. Mēs lepojamies ar paveikto un esam gatavi 70. gadadienai.


footer

Aktuālas saites

  e-klase   uzdevumi  facebook  Youtube  foto

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola

Liedaga iela 5, Liepāja,

Latvija, LV-3401

Par skolu

634 31 772

2vsk@liepaja.edu.lv

Kontakti

Saziņas forma