footer

Reglamenti

Arhīva reglaments

Arhīva ekspertu komisijas reglaments

Atbalsta komandas reglaments


Bibliotēkas reglaments

 

Pagarinātas dienas grupas reglaments

Grozījumi pagarinātas dienas grupas reglamentā

Pedagoģiskas padomes reglaments

Skolas padomes reglaments

 

Metodiskas padomes reglaments

Skolēnu pašpārvaldes reglaments
Kārtības

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

 

Zinātniski pētniecisko darbu(ZPD) kartība

Kārtība darbam ar privātpersonu iesniegumiem


Kārtība darbam ar talantīgiem/spējīgiem izglītojamiem

 

Zelta un sudraba liecību piešķiršanas kārtība

Kārtība,kādā reģistrē neierašanos izglītības iestādē

Kārtība, kādā tiek veikts darbs ar izglītojamajiem kavējumu novēršanai.


Mācību procesam nepieciešamās obligātās dokumentācijas aizpildīšanas kārtība

Kārtība par Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas izglītojamo, pedagogu, atbalsta personāla un vadītāja rīcību konfliktsituācijās un gadījumos, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla
vardarbība pret skolēnu


Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība

Skolēnu peldēšanas nodarbību kārtība

 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība

 

 


Skolas veidlapa iesniegumiem

Liepājas pilsētas domes saistītie dokumenti

Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem
Liepājas vispārējās izglītības iestādes


Ministru kabineta noteikumi

2017./2018. mācību gada sākuma un beigu laiku

Dežurants: (371) 634 34 470 2vsk@liepaja.edu.lv  Kontakti


Kalendārs


Skolas modernizācija

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola

Skolas nolikums 2013     • Grozījums nolikumam      • Lēmums par grozījumu nolikumam

Normatīvie dokumenti

Iekšējie normatīvie dokumenti

Noteikumi

Iekšējas kārtības noteikumi

Papildinajumi iekšējas kartības noteikumiem modernizācijas laikā

 

Drošības noteikumi masu pasākumu organizēšanai un norisei

 

Ekskursiju vai pārgājienu organizēšanas kārtība un drošības noteikumi
+
skolēnu saraksts ekskursijai/ pārgājienam


sporta sacensību un nodarbību organizēšanas drošības noteikumi

 

par ugunsdrošības noteikumiem sakarā ar Ziemassvētku pasākumiem

 

Noteikumi par skolas formu un izglītojamo ārējo izskatu

 

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

 

Bibliotēkas izsniegto mācību grāmatu un darba burtnīcu lietošanas noteikumi

 

 


Ricības plāni

Rīcības plāns, ja konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas.

 

Skolas rīcība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību un dzīvību


Rīkojumi

Rīkojums par papildu brīvdienām 1.klasēm

 

Rīkojums par projekta nedēļu

Ārējie normatīvie dokumenti


Izglītības iestāde

Reģistrācijas apliecībaIzglītības programmu licencesIestādes akreditācijas lapa
Izglītības programmu akreditācijas lapas

Skolas pārvaldes struktūra       Publiskie iepirkumi       
Amatpersonu atalgojumi 2017./2018.m.g.

Skolas dienestu un administrācijas pieņemšanas laiki


Skolas pašnovērtējums, attīstības un darba plāni

Pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija. Skolas pašnovērtējums

Attīstības plāns: attīstības plāns , pārskats par attīstības plāna izpildi , attīstības plāna izpilde

Darba plāns 2017./2018.   •   Skolas darba plāna pielikums