Projektu nedēļa un zinātniskie pētnieciskie darbi 2016./2017.


Projektu nedēļu plānojums 6.-10. februārī


Projektu nedēļās "pirms" un "pēc" apkopojums.

Projektu nedēļas hronika
2017.gada 7.februāris. Projektu nedēļas turpinājums 2.diena…

Šodien skolas aktu zālē bērniem  bija iespēja iepazīties ar populārzinātniskajām filmām, kuras izveidoja mūsu vidusskolas skolēni. 2.-6.klašu skolēni ar lielu prieku skatījās un balsoja ar aplausiem  par vispatīkamāko īsfilmu. 7.-8.klašu skolēni savu simpātiju filmām izpauda ar spēli Kahoot.  

Visu šo dienu klašu kolektīvi darbojās klasēs ar projekta tēmām.
2.klases skolēni konstruēja ar lego dažādus projektu uzdevumus.


3.klases skolēni aizrauti ar interaktīvās spēles izveide.


5. klases skolēni piedalījās aizraujošā ekskursijā pa vietām pagrabstāvā un garderobē, kuras ikdienā nav pieejamas skolēniem. skolas. Skolēni uzzināja par neparasto  dzīvi pagrabtelpu ietvaros, aplūkoja grāmatu krātuvi, darba istabu, kur mīt skolas teātris un krievu folklorās  ansamblis “Rusiči”. 


Pārsvarā visi veidoja foto un video reportāžu par skolas telpām: tās ir klases, koridori, garderobe, zāles, skolas muzejs, skolas bibliotēka utt. Skolēni projektu izstrādāšanas laikā nostiprināja vienotības sajūtu  savai skolai un domāja par tālāko tās attīstību.

9.klases skolēni kārtoja pirmseksāmens latviešu valodā (mutvārdu daļa), 6.klases izglītojamie kārtoja diagnosticējošais darbs krievu valodā (mutvārdu daļa).
10.-11.klašu skolēni strādāja ar ZPD  tēmām pie priekšmetu skolotājiem.

Šodien noritēja 5.-9.klašu skolēnu grupā pilsētas skatuves runas konkurss “Zvirbulis” , kurā piedalījās un uzvarēja: Pāvels Višņovs 6.a kl. – ieguva 1. vietu, Romans Gončarovs 6.b kl. – ieguva 2 .vietu, Ņikita Rezenovs 8.b kl. –  ieguva 3.vietu

6.februārī skatuves runas konkursa “Zvirbulis” rezultāti: Oļegs Poholoks 2.b klase – 1.vieta, Jeļizaveta Kovaļova 2.a klase – 2.vieta, Marks Šipicins 2.a klase – 3.vieta, Viktorija Jurķe 1.b klase – 3.vieta.
Apsveicam laureātus!!!Projektu nedēļas turpinājums… 3.diena.
Šodien skolas sportu  zālē notika sporta turnīrs piektajam klasēm. Bērni piedalījās dažādas sportiskas sacensības, spēlēja tautas bumbu, futbolu un citas jautras un aizraujošas spēles.


5.a klases skolēniem šodien bija brīnišķīga iespēja piedalīties ekskursijā „Liepājas ūdens”, kur skolēni iepazīstas ar tehnoloģiskiem procesiem, kontroles sistēmām,  dzeramā ūdens ieguves, attīrīšanas un piegāde Liepājas pilsētas iedzīvotājiem, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, kā arī pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatāciju.  Bērni uzzināja ne tikai no kurienes rodas ūdens mūsu mājās, bet ari dažus interesantus skaitļus par ūdens sistēmām mūsu pilsētā.

Piemēram, Liepājā darbojas 24. ūdens ieguves vietas, dzeramo ūdeni iegūst no 100 m - 450 m dziļiem artēziskiem urbumiem, gadā ūdens ieguves apjoms ir vairāk par  3 167 450 m3, , ūdens rezervuāros apjoma pietiek apdrošināt Liepāju ar ūdeni uz vienu dienu, ja ir pārtraukts darbs ieguves vietās.

Visa diena garumā klašu kolektīvi darbojās klasēs ar projekta tēmām. Sakopj materiālus un veido savus projektus kolektīvā un draudzīgā atmosfērā, pilnu ar radošam idejām un vienotības sajutu.

 


2.klases skolēni veidoja lego konstruēšanu, darbojas arī zīmēšanas pulciņš 3. un 4. klasēm.

 

3.klases un 6.klases skolēni kārtoja Diognoscejoso darbu krievu valodā (mutvārdu daļa).

12.klases skolēni kārtoja pirmseksāmens angļu valodā (mutvārdu daļa).

10.-11.klašu skolēni strādāja ar ZPD  tēmām pie priekšmetu skolotājiem.


Projektu nedēļas turpinājums… 4.diena.
Sagatavoja J.Kļimovska un žurnālistu pulciņš
Šodien notika zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana. 11. klašu skolēni prezentēja savus pētījumu rezultātus psiholoģijā, mākslā, ekonomikā, angļu valodā, socioloģijā, vides zinātnē, bioloģijā un informātikā. Pēc rūpīgas iepazīšanās ar zinātniski pētnieciskajiem darbiem, prezentāciju noklausīšanās komisija godalgoja laureātus.

ZPD darbu laureāti kopā ar saviem darba vadītājiem šobrīd veic labojumus, lai uzlabotos darbus iesniegtu Liepājas pilsētas zinātniski pētniecisko darbu komisijās un tos prezentētu Liepājas pilsētas lasījumos 23.februārī. Veiksmi skolēniem un viņu darbu vadītājiem!

10. klašu skolēniem šodien notika ZPD pirmsaizstāvēšana. Skolēni aizraujoši  stāstīja par saviem pētnieciskajiem darbiem. Bija prieks , ka skolēni sasnieguši labus rezultātus.
2.-8.klases skolēni gatavojās projektu tēmu aizstāvēšanai.2. klašu skolēni intervēja skolas administrāciju un atbalsta komandas speciālistus. Bērni uzzināja par skolas administrācijas darba specifiku un panākumiem. Skolēniem bija prieks sadarboties ar skolotajiem neformālajā vidē.


“Kāda būs skola pēc renovācijas? “  - 3.klases skolēnu sapņi.2.b klases lego konstruēšanas projektu tēmas aizstāvēšana klasē.

5.-8.klašu projektu tēmas aizstāvēšana klasēs


Projektu nedēļas apkopojums. 5.diena

Šodien skolas aktu zālē un klasēs notika projektu darbu aizstāvēšana. Skolēni prezentēja  savus darbus. Runājot par sasniegumiem un panākumiem, var teikt, ka galvenais mērķis ir sasniegts, skolēni apguva pētnieciskā darba pamatprasmes, bērniem labi izdevās pārlūkot skolas būtiskās vērtības un iemūžināt tās. Darbs tikts paveikts draudzīgā atmosfērā, ar radošumu un prieka sajutu, nostiprinot skolēnu priekšstatus par skolas vēsturi un tās nozīmi sabiedrībā2.-3. klases skolēni aizstāvēja savus darbus klasē. Tos vērtēja komisija. Veidojot  pētnieciskus darbus, skolēni izmantoja  datortehniku, datora programmas, intervijas saglabājot rakstiskā un audio formāta veidā. Bērni izveidoja kopprojektu,  zīmējot zīmējumus, uzņemot panorāmu fotogrāfijās un  izveidojot interaktīvās spēles.


4.-6. klases skolēni aizstāvēja savus projekta darbus skolas aktu zālē. Skolēni prezentācijas laikā stāstīja absolventu atmiņu stāstus par skolu. Asprātīgi demonstrējot  negatīvus uzvedības piemērus, veica audzināšanas darbu. Ekspertu komisija, kuras sastāvā bija E.Plamše, O.Volkova un L.Jaunskalže augstu novērtēja klašu kolektīvu sniegumu. Prezentācijas bija sagatavotas kvalitatīvi un tās varēs izmantot citu skolas pasākumu laikā. Piemēram, atvērto durvju dienu laikā.


7.-8. klases skolēni aizstāvēja savus projekta darbus klasē. Tos vērtēja ekspertu komisija. Pusaudžiem patika darboties visiem kopā draudzīgā atmosfērā, izvirzītās kopīgās idejas īstenošanā.  Skolēni uzlaboja dažādas prasmes: publikās runas aizstāvēšanas laikā, darbā ar datora programmām, foto un video tehniku, ka arī darbu komandā


9.-11. klases skolēni piedalījās konferencē aktu zālē. Tur  bija piedāvāti labākie zinātniski pētnieciskie darbi.  Skolēniem izdevās  pilnveidot prezentācijas prasmes, sekmēt pasaules uzskata un patstāvīgās darbības attīstību, ieinteresēt par akadēmiskajām studijām augstskolās un zinātniski pētniecisko darbību.

12.klases skolēni gatavojās eksāmenam latviešu valodā.
Projektu nedēļa ir beigusies, bet radošums, zinātkāre, mācīties gribasspēks gan nebeigsies mūsu skolā nekad! Ir daudz kas iemācīts un paveikts šajā nedēļā. Turpināsim īstenot uzsākto, mācīties un gatavoties  skolas modernizācijai. Ar prieku un mīlestību sirdī novēlām visiem laimīgiem būt.

Sagatavoja J.Kļimovska un žurnālistu pulciņš  Paldies par 5 dienu hroniku

Zinātniskie pētnieciskie darbi. Kas tie ir?Projektu nedēļas arhīvs
2015./2016.